Overheid

 

Landelijk – Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Omdat Nederland een laaggelegen land is, met veel water, zijn de Deltaplannen ontwikkeld. Samen vormen deze plannen het Deltaprogramma. Dit programma heeft twee doelen: Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater. Het programma opgesteld in 2017 bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. Deze versnelling is nodig omdat de overlast door weersextremen toeneemt; er zijn meer lange, hete, droge zomers en het aantal extreme buien neemt snel toe. Om schade en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te voorkomen is het doel van het rijk om uiterlijk in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland te realiseren. Daarvoor zijn 7 ambities in dit deltaplan opgenomen.

De afbeelding geeft de 7 ambities uit het DPRA weer. Kwetsbaarheid in beeld brengen, risicodialoog voeren, stimuleren en faciliteren, handelen bij calamiteiten, reguleren en borgen, Uitvoerignsagenda opstellen en meekoppelkansen benutten.

Gemeente Rhenen

De gemeente Rhenen gebruikt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie als leidraad om een eigen beleid hiervoor te schrijven. De eerste drie ambities kunnen we afstrepen. We hebben onderzocht wat de gevolgen zijn van de weersextremen voor Rhenen. Ook werken we al ruimtelijk adaptief. Daar waar het kan passen we maatregelen toe. Maar om meekoppel kansen beter te benutten en om een uitvoeringsagenda te schrijven is beleid nodig. In het najaar van 2019 zijn de voorbereidingen hiervoor begonnen.

© 2019 Duurzaamrhenen.nl