Overheid

 

Nationaal – Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Nederland is een laaggelegen land, één derde van ons land ligt lager dan de zeespiegel. Om het water goed te beheren, zodat wij allemaal droge voeten houden, heeft het Rijk een Deltaprogramma ontwikkeld. Dit programma heeft twee doelen: Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet-water.
Het Deltaprogramma bestaat uit Deltaplannen voor verschillende onderwerpen. In 2017 is er voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geschreven. Hierin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het toepassen van ruimtelijke adaptatie willen versnellen. Deze versnelling is nodig omdat de overlast door weersextremen toeneemt. Om schade en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te voorkomen heeft het Rijk als doel: uiterlijk in 2050 heeft Nederland een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.

Regionaal – Platform Water, Vallei en Eem

De gemeente Rhenen is aangesloten bij het Platform Water, Vallei en Eem. Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten uit de regio. Het doel van het platform is een betere afstemming tussen verschillende partijen in beleid en uitvoering. Ook kennis en ervaring kunnen via het platform makkelijker uitgewisseld worden.
In het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie staat hoe het platform samen met de aangesloten partners gaat werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Lokaal – Gemeente Rhenen

Het bestuur vindt Ruimtelijke Adaptatie belangrijk, daarom is Ruimtelijke Adaptatie opgenomen als doel in het bestuursprogramma 2018-2022. De gemeente volgt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie als leidraad om een eigen beleid te schrijven. In 2018 heeft de gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn van weersextremen in Rhenen. Dit leidde tot een gebiedsanalyse welke wij met ambtenaren en met inwoners besproken en aangevuld hebben. Omdat de gemeente nu weet wat er gebeurt tijdens weersextremen zijn we gestart met het maken van beleid en een uitvoeringsprogramma.
Omdat het bestuur Ruimtelijke Adaptatie belangrijk vindt, werken wij daar waar het kan al ruimtelijk adaptief. Dit betekent dat wij kansen aangrijpen en nu al maatregelen nemen. Enkele voorbeelden van wat wij al doen:

  • Campagne “ga Rhenen ontstenen en vergroenen” i.s.m. Rhenam Wonen
  • Aanleg wadi’s in Elst
  • Project groene (school)pleinen
  • Reconstructie-project Franseweg: ruimtelijke adaptatie wordt meegenomen bij het opnieuw inrichten van de weg
  • Inzet van afkoppelcoaches

Vragen?

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Nieuwsberichten

Wilt u weten welke duurzame activiteiten er in Rhenen georganiseerd worden? Kijk dan bij de nieuwsberichten. 

© 2020 Duurzaamrhenen.nl